Ban chấp hành

Chủ tịch Hội

Bà Hồ Kim Liên

Phó Chủ tịch Hội

Ông Đặng Thành Tài

Phó Chủ tịch thường trực Hội

Ông Đinh Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch Hội

Ông Phạm Quỳnh Quốc Thanh

Ủy viên ban chấp hành

Ủy viên

Bà Nguyễn Kim Chi

Ủy viên

Ông Đặng Thành Điểm

Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Giáo

Ủy viên

Ông Trần Trương Huấn

Ủy viên

Bà Võ Thị Hương

Ủy viên

Ông Nguyễn Huỳnh Anh Khoa

Ủy viên

Bà Trần Kim Liên

Ủy viên

Bà Trương Thi Thanh Nguyên

Ủy viên

Bà Danh Ngọc Oanh

Ủy viên

Bà Châu Ngọc Phụng

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy